Thema: Verantwoord omgaan met je geld is een belegging voor de eeuwigheid.

Votum en zegengroet

 

Ps 23:1,2,3

 

  1. 1. De Here wil mijn trouwe herder wezen,

geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen.

Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden,

aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden.

Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen,

leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

 

  1. 2. Zelfs in een dal vol dreigende gevaren

vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren.

U staat mij bij in liefdevol ontfermen,

uw stok en staf vertroosten en beschermen.

Een rijke dis zult U mij toebereiden

voor't oog van wie mij haten en bestrijden.

 

  1. 3. U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien

en van uw heil mijn beker overvloeien.

Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven,

verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven,

zodat ik in het heilig huis des Heren

mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

 

Gebed

 

Schriftlezing OT 1Kronieken 29:9-16

 

Schriftlezing NT 1Timoteus 6:2b-21

 

Ps 24:1

 

  1. 1. De aarde is, met al wat leeft,

met al wat zij aan schatten heeft,

het wettig eigendom des Heren.

Want door het machtwoord van zijn mond

heeft Hij de aarde hecht gegrond,

haar vastgezet op zee en meren.

 

Tekst 1 Timoteus 6:17-19

 

Verkondiging

 

Lb 127:4,7

 

  1. 4. Weest onbezorgd, gij armen,

aan kinderen gelijk;

in koninklijk erbarmen

maakt God u groot en rijk.

Hij die het veld bekleedt,

de vogelen kan spijzen,

wil ook zijn kind bewijzen

dat Hij zijn noden weet.

 

  1. 7. Gij schenkt met volle handen,

die zelf de armoe draagt.

Gij maakt uzelf te schande,

die steeds naar zondaars vraagt.

Wij willen, groot en klein,

die t al van U ontvingen,

U ons hosanna zingen

en eeuwig dankbaar zijn.

 

Leefregels

 

Ps 119:6

 

  1. 6. O God, ik ben van harte zeer verblijd

over de weg van uw getuigenissen.

In uw bevelen ligt mijn zaligheid,

ik zal mij van uw wegen vergewissen.

Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,

laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

 

Voorbede en dankzegging

 

Nlb 997:1-4

 

1.En vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,

beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en

brand;

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

 

2.Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,

een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad;

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

 

  1. 3. En binnen heerst de bit’re twist, het woord wordt tot verwijt,

dit huis bood een geborgenheid, verhult nu schaamt’ en nijd;

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

 

4.O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn:

genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

 

Collecte

 

Lb 434:2,4

 

2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

heeft u in t licht als op adelaarsvleuglen geheven.

Hij die u leidt,

zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.

 

4.Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,

lof zij de hemelse liefde die over ons regent.

Denk elke dag

aan wat zijn almacht vermag,

die u met liefde bejegent.

 

Zegen