• Votum en groet
 • Zingen: Psalm 84: 1,3 en 6
 • Lezing: de Tien woorden (nieuwtestamentische bewerking)
 • Zingen: Psalm 139: 1,5,6 en 11
 • Genadeverkondiging
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lezing (Schriftgedeelte): Filippenzen 3: 1-16
 • Zingen: Psalm 119: 5 en 12
 • Lezing (tekst): Filippenzen 3: 12-16
 • Preek
 • Zingen: Opwekking 687 (Heer, wijs mij Uw weg)
 • Dankzegging + voorbede
 • Collecte
 • Zingen: GKB 163: 1-3/NGKB 238: 1-3 (Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser)
 • Zegen