- Afkondigingen door de ouderling van dienst
- Handdruk
- Chiel Beugelink leest voor:
De koning komt! De zoon van David,
én
de Zoon van God!
God heeft hem met macht bekleed, Hij is het licht van de wereld,
Hij is de redder van alle volken


- Chiel steekt vier kaarsen aan
De gemeente zingt LB 461:1,2,3,4


- Votum:
voorganger: onze hulp is in de naam van de Heer
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft
voorganger: die sprak ‘Licht’
Gemeente: en het licht werd geboren


vredegroet: Voorganger: Genade, barmhartigheid en vrede …


- psalm 121:1,4
- adventstekst: PSALM 80:1-4
- LB 107:1,4 – wie zich hovaardig heffen
- levensheiliging: Filippenzen 2:1-11
- Opw. 268 – Hij kwam bij ons heel gewoon
- gebed
- Lukas 1:5-25
- LB 126:1,2 - verwacht de komst des Heren
- preek: bidden, wachten en verhoord worden
- LB 95 – nu bidden wij met ootmoed en ontzag
- gebed
- collecte
- Opw 334 – kom Jezus kom
- zegen